Obchodní podmínky

 

Úvod

Cestovní agentura zajezdy-asap.cz (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Našimi partnery jsou renomované cestovní kanceláře , se kterými máme uzavřenou obchodní smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů na serveru zajezdy-asap.cz, jsou řádně pojištěny proti úpadku.  Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi spolu se smlouvou o zájezdu.

Garance ceny

Ceny zájezdů na serveru zajezdy-asap.cz jsou stejné jako u pořádajích CK. CA v žádném případě nenavyšuje ceny zájezdů. CA dostává odměnu (provizi) přímo od CK.

Objednávka

Uživatel serveru aspatravel.cz si může nezávazně objednat jeden nebo více nabízených zájezdů. Přičemž, je dobré označit v poznámce prioritu. CA považuje objednávku za platnou, pokud je řádně a kompletně vyplněna a odeslána přes objednávkový formulář.  Objednávka nesmí obsahovat nepravdivé nebo rozporuplné informace např. neplatné telefonní číslo, e-mail, apod.  CA si vyhrazuje právo odmítnout takové objednávky i bez odpovědi zákazníkovi. CA si rovněž vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky klientů, kteří již dříve podepsali smlouvou o zájezdu.
Po obdržení platné nezávazné objednávky zájezdu ze strany klienta CA ověří, zda je zájezd volný   a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá. CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí. CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu na v objednávce uvedeném telefonním čísle operátorem cestovní agentury., případně elektronickou formou, nelze-li jej na telefonním čísle zastihnout. Při potvrzení úspěšné rezervace se také klient dozví, se kterou CK je zájezd realizován.
U nezávazné objednávky CA v momentu objednávání zájezdu zákazníkem, neví zda je daný zájezd volný či nikoli.  V případě, že rezervaci nelze uskutečnit např. z důvodu vyčerpání kapacity, CA bez prodlení informuje klienta elektronickou formou (e-mail, SMS).
CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze vyhledávacího portálu Asap travel s.r.o.


Rezervace

Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění cestovní smlouvy.  CA pak zasílá vyplněný návrh cestovní smlouvy klientovi k podpisu podle dohody faxem, e-mailem nebo poštou. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu, způsob převzetí cestovních dokladů a smluvní podmínky CK. Klient je povinen zkontrolovat a doplnit údaje do cestovní smlouvy, smlouvu podepsat a obratem odeslat zpět do CA v co možná nejkratší době. Klient je rovněž povinen uhradit zálohu nebo doplatek zájezdu ve stanoveném termínu.
Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro klienta závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě zpoždění platby ze strany klienta, může CA zájezd stornovat. Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy. U nabídek “Last minute“ v okamžiku zaplacení celkové částky. Klient svým podpisem na cestovní smlouvě vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů společnosti Zajezdy-Asap.cz


Platební podmínky

Úhrada zájezdů objednaných více než 1 měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že klient zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu a doplatek do plné ceny zaplatí 1 měsíc před odjezdem. U zájezdů typu „Last minute“ a zájezdů objednaných méně než 1 měsíc před nástupem platí klient vždy plnou cenu zájezdu. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je klient informován při zaslání vyplněné cestovní smlouvy.
Klient je povinen použít takové formy úhrady, která umožní včasné připsání částky na účet CA nebo CK a to převodem z účtu, složením hotovosti na účet CA či CK v pobočce příslušné banky, hotovostní úhradou v kanceláři CA, příp. poštovní poukázkou. Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení vyjma řádného příjmového dokladu v případě hotovostní úhrady v kanceláři CA. Klient si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou.
CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany klienta nebo uvedením chybných údajů při vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK nebo CA. smlouva o zájezdu se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající 
Pokud ve výjimečném případě CK zruší pořádaný zájezd, CA respektive CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd.  CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.


Cestovní doklady

Cestovní doklady a pokyny k odjezdu obdrží klienti přibližně týden před odjezdem od cestovní agentury Asap travel s.r.o. nebo pořadatelské CK. Letenky však mohou být předány až na letišti před odletem. U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po podpisu smlouvy o zájezdu a úhradě zájezdu.
Bez úplného uhrazení zájezdu klient neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.


Storno podmínky

Pokud klient zruší zájezd před podpisem smlouvy o zájezdu neplatí žádné stornopoplatky. Ani CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje. Po podpisu smlouvy o zájezdu se stornovaný zájezd řídí všeobecnými podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen.


Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní hned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si klient nevybere jiný zájezd.


Reklamace

Cestovní agentura Asap travel s.r.o. dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient písemně uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Cestovní kancelář je povinná se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.


Osobní údaje

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje nejsou poskytovány, ani prodávány pro potřeby třetích stran,  slouží pouze pro potřeby CA.